Новина: Според статистиката средната заплата в област Търговище стига 948 лева
(Категория: Икономика)
Публикувано от paragraf22
сряда 20 март 2019 - 09:33:38

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2018 г. намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 27.1 хиляди.
Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”. Увеличение се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Операции с недвижими имоти”.
Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 31.8% и 12.4%.
По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта заема 25-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.2 хил., а най-малък в област Видин - 15.7 хиляди.
В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 891 лв., за ноември - 862 лв., а за декември - 948 лева.

Средното възнаграждение в областта остава по-ниско от това за страната, което за четвърто тримесечие е 1 171 лева.
В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2018 г., област Търговище е на 17-то място по показателя средна работна заплата. С най-високо средно месечно възнаграждение през третото тримесечие е София (столица) - 1 582 лв., а с най-ниско е област Видин - 763 лева.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в област Търговище нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 3.2% до 900 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование ”, и „Култура, спорт и развлечения”, а най-голямо намаление е регистрирано в дейност „Професионални дейности и научни изследвания”.
В област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в „Образование” - 1 200 лв., а най-ниско платени - в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 561 лева.
Спрямо същия период на 2017 г., средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. нараства с 2.7%, като в обществения сектор увеличението е с 9.9%, а в частния сектор - с 0.1%.
Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.4798 )