Новина: Пазара на труда в област Търговище през януари
(Категория: Икономика)
Публикувано от paragraf22
сряда 27 февруари 2019 - 18:31:28

През януари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 298 (това е с 81 повече отколкото през декември м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 129, с работническа професия - 82, а специалистите със средно специално и висше образование - 87. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 69. Заетост е осигурена на 45 продължително безработни и на 19 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 191 безработни (броят им надхвърля със 73 този от декември м.г.). С посредничеството на бюрата други 30 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през януари.

Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 225 (със 74 повече отколкото през декември 2018 г.).

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 185 места в бюрата по труда, което е с 60 повече от декември. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от административните и спомагателните дейности (50), строителството (34), транспорта (23), преработващата промишленост (20), търговията (14), държавното управление (10) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през януари са заявени 40 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР.

Към края на януари в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 5519. Техният брой нараства с 226 в сравнение с края на декември 2018 г. (през първия месец на годината безработицата традиционно нараства поради характерната за сезона по-слаба икономическа активност). Като търсещи работа лица са регистрирани и 70 заети, 32 учащи и 51 пенсионери.
Равнището на безработица за област Търговище, е 11,2%, при 10,8% през предходния месец. /В сравнение с януари 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за януари 2019 г. е 6,4 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново - 27,3% /532 безработни лица/, следват общините Опака – 26,8% /640/, Омуртаг – 18,3% /1415/, Попово - 11,7% /1351/, и най-ниско в община Търговище - 6,2% /1581/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 2096 (38,0%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са две трети, а тези с основно и по-ниско образование са 63%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 55%, с работнически професии – 30%, специалисти – 15%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 48%, хората със средно образование са 45%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 48% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 10%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 364.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.4746 )