Новина: Пазар на труда през месец февруари
(Категория: Икономика)
Публикувано от paragraf22
понеделник 30 март 2015 - 16:44:04

През февруари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 431, със 106 повече - съпоставено с януари, и със 163 – със същия месец на м.г. Започналите работа безработни без квалификация са 191, с работническа професия - 133, а специалистите със средно специално и висше образование - 107. Близо две трети от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 59. Заетост е осигурена на 33 продължително безработни, както и на 5 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 201 безработни (с 27 повече от януари). С активното посредничество на бюрата по труда други 161 безработни от областта са наети по програми за заетост.
Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 198.


През втория месец на 2015 г. търсенето на работна сила на първичния пазар се е увеличило, заявените свободни места в бюрата по труда са 187 (с 11 повече отколкото през януари). Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (51), търговията (28), селското стопанство (24), строителството (18), образованието (14), административните и спомагателните дейности (11), хотелиерството и ресторантьорството (10), транспорта (6) и др. Започва да нараства търсенето на работници и служители в сезоннозависимите дейности, като най-много се увеличават местата спрямо януари в селското, горското и рибното стопанство (със 20 места), в транспорта (с 18), в хотелиерството и ресторантьорството (с 10) и т.н.
Към края на февруари в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 9268. Техният брой намалява със 118 в сравнение с края на януари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 38 заети, 18 пенсионери и 7 учащи.
Равнището на безработица за област Търговище, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 18,8%, при 19,1% през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с февруари 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1,8 процентни пункта./ За февруари 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 11,0 на сто.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново - 46,8% /912 безработни лица/, следват общините Опака – 37,4% /893/, Омуртаг – 29,4% /2266/, Попово - 17,8% /2060/, и най-ниско в община Търговище - 12,3% /3137/.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 30%, специалисти – 12%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 54%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 5%.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://www.targovishtenews.com/news.php?extend.3545 )